Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies

Captcha image
 • Saus, Camallera i Llampaies
 • Saus, Camallera i Llampaies
 • Saus, Camallera i Llampaies
 • Saus, Camallera i Llampaies
 • Saus, Camallera i Llampaies

Ordenances

Sou a: Inici>L'Ajuntament>Ordenances

A continuació us mostrem la llista d'ordenances disponibles a l'Ajuntament de Saus - Camallera - Llampaies.
Si voleu consultar qualsevol d'aquestes ordenances, si us plau, contacteu directament amb l'Ajuntament.

 • Fiscal general de gestió, inspecció i recaptació.
 • Reguladora de l’impost sobre béns immobles.
 • Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 • Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 • Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 • De contribucions especials.
 • Taxa per expedició de documents administratius.
 • Taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer.
 • Taxa per llicències urbanístiques.
 • Taxa per llicència d’obertura d’establiments.
 • Taxa de cementiri municipal.
 • Taxa de clavegueram.
 • Taxa per recollida d’escombraries.
 • Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via publica.
 • Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’us públic i qualsevol remoguda de la via publica del paviment o les voreres.
 • Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal•lacions anàlogues.
 • Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d’us públic i industries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
 • Taxa per ocupacions del subsòl, el sol i la volada de la via publica i aprofitaments.
 • Taxa pel subministrament d’aigua, gas i electricitat.
 • Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.
 • Taxa per expedició del permís municipal de circulació de ciclomotors.
 • Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via publica per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
 • Taxa per la utilització de material municipal.
 • Reguladora de l’aplicació en el territori del municipi de Saus - Camallera - Llampaies de fems, purins i fangs de depuració, i protecció mediambiental de les aigües contra la contaminació produïda per adobs químics i nitrats utilitzats a l’agricultura.
 • Reguladora urbanística en el territori del municipi de Saus - Camallera - Llampaies.
 
 
 

Copyright 2023 Saus, Camallera i Llampaies

Plaça de la Vila, s/n · 17465 Camallera · Tel. 972794030

Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 12 a 15 h. Dimecres de 10 a 15 h i de 18 a 19:30 h. Atenció telefónica diària de 10 a 15 h.

Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies