Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies

Captcha image
  • Saus, Camallera i Llampaies
  • Saus, Camallera i Llampaies
  • Saus, Camallera i Llampaies
  • Saus, Camallera i Llampaies
  • Saus, Camallera i Llampaies

POUM

Sou a: Inici>POUM
QUÈ ÉS UN POUM? El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació que ordena urbanísticament tot el territori del terme municipal de Saus-Camallera-Llampaies, dissenyant el seu desenvolupament i els creixements futurs tenint en compte criteris de sostenibilitat. El POUM ha d’ordenar el creixement i millorar la imatge del municipi, els serveis i els equipaments, així com l’espai públic, els espais verds, i també definir el model de mobilitat local i fixar les bases del model econòmic del municipi. Al POUM, en definitiva, li correspon dibuixar el municipi que volem per a les generacions futures. Es planteja la redacció del POUM com a necessària per causa d’antiguitat del planejament en tràmit dels últims anys i algunes dificultats urbanístiques. La redacció del POUM parteix dels valors fonamentals en els que es basen les NNSS de 1995, que han regulat el desenvolupament urbanístic, econòmic i ambiental de Saus-Camallera-Llampaies aquests últims anys. Considerant les noves necessitats i projeccions a les que s’enfoca el municipi, s’inicia la tasca de repensar, revisar i proposar un planejament general sobre l’estructura del territori i els seus assentaments urbans consolidats, que tracti amb major detall les diverses casuístiques que composen el teixit del municipi. L’ordenació urbanística de Saus-Camallera-Llampaies ha d’emplaçar-se dins el marc jurídic que li és d’aplicació amb la utilització del territori, buscant l’equilibri entre la necessitat de creixement i la preservació dels recursos naturals i valors paisatgístics, històrics i culturals. L’objectiu bàsic del POUM és garantir el desenvolupament urbanístic sostenible del municipi a través de regulacions i normatives que afecten a tot el terme municipal:  ORDENACIÓ DEL SÒL I ELS USOS I ACTIVITATS DEL MUNICIPI. El POUM classifica les diverses parts del terme municipal en sòl urbà, urbanitzable (apte per a la seva transformació en sòl urbà) i no urbanitzable (no pot ser urbanitzat i ha de gaudir d’una protecció especial) i regula els usos i les activitats que es poden dur a terme en cadascun d’ells. Els criteris que han de prevaldre són els de sostenibilitat social, ambiental i econòmica, des d’una clara consciència de valor patrimonial del territori i del paisatge.  NECESSITATS SOCIALS I ECONÒMIQUES DEL MUNICIPI El POUM ha de donar resposta a les necessitats socioeconòmiques detectades, a partir de l’ordenació dels espais públics i infraestructures, la dotació d’habitatges, la previsió d’equipaments públics, etc....  PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT I EL MEDI NATURAL El POUM haurà de garantir el desenvolupament sostenible del municipi, vetllant per la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, a partir de l’ordenació de la mobilitat, els espais lliures i zones verdes i la protecció del medi natural, així com amb l’adaptació del municipi als efectes del canvi climàtic.  PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-CULTURAL La utilització racional del territori comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels valors arqueològics, històrics i culturals. Es treballarà amb l’ordenació del patrimoni arquitectònic a través del catàleg de béns arquitectònics a protegir i el catàleg de Masies i Cases Rurals. FASES D’UN POUM El procés d’elaboració d’un POUM està regit per normatives estatals i autonòmiques que descriuen les fases, el procés i la documentació obligatòria per a redactar-lo. El procediment de redacció compta amb un Programa de Participació Ciutadana que permet que tots els veïns i veïnes del municipi puguin prendre part en la definició de quin ha de ser el model de desenvolupament del municipi per als propers anys. A continuació es descriuen les diferents FASES de treball per a la redacció d’un POUM: I. FASE I - AVANÇ DEL POUM  Redacció de l’Avanç del POUM: És un document genèric que forma part de la redacció del POUM i posa de manifest, l’estat actual del municipi, el planejament territorial i sectorial, els criteris, objectius i model de desenvolupament proposat del municipi. Aquest document serveix de base per guiar tot el procés i per treballar en l’elaboració del POUM definitiu amb el màxim d’informació i eines possibles i fer del procés un procés transparent i participatiu.  Aprovació de l’Avanç del POUM: Per acord del Ple municipal, l’Ajuntament aprovarà l’Avanç del POUM. II. FASE II. PARTICIPACIÓ CIUTADANA.  Informació pública: Una vegada aprovat l’Avanç, l’Ajuntament obrirà un període de 30 dies d’informació pública. Durant aquest temps, els documents corresponents de l’Avanç aprovat seran consultables ( a l’apartat de “Documentació” de la web, així com físicament a l’Ajuntament ). En aquest període es poden fer suggeriments que hauran de ésser valorats per l’equip redactor.  Informes del Departament de Territori i Sostenibilitat: Simultàniament al període d’informació pública, l’Ajuntament trametrà l’Avanç al Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) per tal que l’Òrgan Ambiental corresponent emeti l’anomenat Document d’Abast i perquè la Comissió Territorial d’Urbanisme ( CTU) emeti el primer Informe Urbanístic Territorial. A banda, des del DTES també es realitzaran consultes a les administracions públiques afectades per tal que emetin els corresponents informes en relació amb la proposta d’Avanç.  Participació ciutadana: Per la redacció del POUM es tenen en compte les aportacions i propostes realitzades en la primera fase del Programa de participació Ciutadana (enquesta de percepció ciutadana i sessions de participació ciutadana). D’aquesta manera l’equip redactor del POUM comptarà amb les aportacions i propostes realitzades per la ciutadania i pels diferents actors del municipi per fer l’anàlisi d’alternatives de planejament i el desenvolupament i concreció de l’alternativa seleccionada en al fase d’aprovació inicial. III. FASE III. APROVACIÓ INICIAL DEL POUM.  Redacció del document per a l’aprovació inicial del POUM: En aquesta fase es redacta el document amb la concreció de les propostes, valorant els suggeriments i informes rebuts en la fase anterior.  Aprovació inicial del POUM: Per acord del Ple municipal, l’Ajuntament aprovarà inicialment el POUM, conjuntament amb la corresponent suspensió obligatòria de llicències.  Participació: Durant aquesta fase, just en aprovar-se el document es realitzarà una sessió de retorn dels principals resultats del procés participatiu realitzat en fase d’avanç així com de presentació de les principals línies estratègiques del POUM. IV. FASE IV. EXPOSICIÓ PÚBLICA I SOL•LICITUD D’INFORMES PRECEPTIUS  Exposició pública de la proposta inicial del POUM: Durant un mínim de 45 dies l’Ajuntament posarà a disposició de les persones que ho sol•licitin tota la documentació del POUM, tant en format imprès com en format digital. En aquesta fase d’exposició pública es recolliran les aportacions a mode d’al•legacions, que s’hauran de respondre de manera individualitzada per part de l’Ajuntament. Durant aquest període es proporcionarà atenció personalitzada si es requereix.  Informes dels organismes implicats: Alhora, el POUM es remetrà als organismes públics implicats i a les administracions públiques afectades perquè emetin els informes preceptius. V. FASE V. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL POUM.  Redacció del POUM provisional: A partir dels informes de les administracions afectades i de les al•legacions rebudes de particulars i públic interessant s’esmena el document aprovat inicialment, tot donant resposta a les al•legacions. S’afegeix també a la documentació del POUM el document resum del procediment d’avaluació ambiental, que resumeix i estableix les conclusions de la tramitació ambiental.  Informes del Departament de Territori i Sostenibilitat: Una vegada valorades les al•legacions, serà necessari trametre la documentació corresponent al DTES per tal que l’òrgan ambiental emeti la corresponent Declaració Ambiental Estratègica i la CTU un segon Informe Urbanístic Territorial, les determinacions dels quals s’hauran d’incorporar a la proposta del POUM.  Aprovació provisional del POUM: Per acord del Ple municipal, l’Ajuntament aprovarà provisionalment el POUM.  Publicació: En aquesta fase es publica tota la documentació en aquesta web per tal que pugui ser accessible i consultable. VI. FASE VI. APROVACIÓ DEFINITIVA. El POUM s’aprovarà per part de la Comissió d’Urbanisme i, un cop publicat, entrarà en vigor, substituint les Normes Subsidiàries de Planejament que són l’instrument urbanístic actualment vigent. DOCUMENTS DEL POUM Un cop aprovat definitivament, el POUM constarà de tot un seguit de documents, entre els quals destaquen els següents: a. Memòria descriptiva i justificació del POUM. b. Plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori. c. Plànols de traçat de les xarxa bàsiques dels serveis urbanístics. d. Normes urbanístiques e. Catàleg de bens a protegir. f. Catàleg de Masies i Cases Rurals. g. Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. h. Documentació mediambiental i l’informe mediambiental. i. Estudi d’Avaluació de la mobilitat generada. j. Memòria social.  
 
 

Copyright 2023 Saus, Camallera i Llampaies

Plaça de la Vila, s/n · 17465 Camallera · Tel. 972794030

Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 12 a 15 h. Dimecres de 10 a 15 h i de 18 a 19:30 h. Atenció telefónica diària de 10 a 15 h.

Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies